wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego GVS POLSKA

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz zasady działania sklepu internetowego www.sklep.pl.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowyn”). Sklep internetowy, działający pod adresem www.gvs.sklep.pl, prowadzony jest przez firmę
AP Trading Agnieszka Pardej
NIP: 929-159-48-29
Adres: Ul.: Sikorskiego 31/1, 65-454 Zielona Góra
Telefon: 507043159
e-mail: sklep@gvspolska.pl
numer konta: 44 1050 1911 1000 0090 3145 2957 (ING Bank Śląski S.A.)

Zwaną dalej „Sprzedawcą”

§ 1 Definicje

 1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na:
  1. dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, w tym za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu, albo
  2. odbiorze przez Klienta Towaru określonego w zamówieniu w magazynie stacjonarnym.
 3. Dostawca – firma kurierska lub pocztowa, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów
 4. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 5. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 6. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.
 8. Magazyn stacjonarny – oznacza miejsce magazynowania towarów sprzedawanych przez Sklep Internetowy, w którym możliwy jest bezpośredni odbiór towarów, zlokalizowany pod adresem – Trasa Północna 16C, 65-119 Zielona Góra
 9. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 10. Przedsiębiorca Indywidualny – oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 11. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 12. Rejestracja – oznacza czynność dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 13. Sprzedawca – oznacza firmę:

AP Trading Agnieszka Pardej
NIP: 929-159-48-29
Adres: Ul.: Sikorskiego 31/1, 65-454 Zielona Góra
Telefon: 507043159
e-mail: sklep@gvspolska.pl

prowadzącą firmę handlową pod marką sklep.gvs.pl, korzystający z funkcjonalności i zasobów Sklepu Internetowego w celu zaproszenia Klientów do zawarcia Umowy sprzedaży.

 1. Strona Internetowa Sklepu  – oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.sklep.gvs.pl.
 2. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 3. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi, Sprzedawcy lub Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 4. Treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, np. dedykowane aplikacje ETS dla poszczególnych produktów lub oprogramowanie dodatkowe.

Treści cyfrowe dla Towarów z asortymentu Sklepu dostępne są nieodpłatnie do pobrania na stronie www.gvs.sklep.pl w zakładce „do pobrania”. Treści cyfrowe nie są przedmiotem sprzedaży Sklepu Internetowego.

 1. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi, Sprzedawcy lub Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 2. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość między Klientem a Sprzedawcą na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca – firma AP Trading Agnieszka Pardej, NIP: 929-159-48-29, Adres: Ul.: Sikorskiego 31/1, 65-454 Zielona Góra, będąca jednocześnie właścicielem Sklepu

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie z usług dostępnych na stronie jest równoznaczne z pełnym zaakceptowaniem regulaminu sklepu.
 2. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Sklepu Internetowego to przeglądarka:
  1. komputer, laptop, tablet, telefon komórkowy lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji min 15, EDGE, Opera w wersji min 10, Google Chrome w wersji min 12, Safari w wersji min 10 (nie gwarantujemy poprawnej pracy sklepu na starszych wersjach przeglądarek),
  4. włączona w przeglądarce internetowej obsługa Cookies oraz Javascript.
 3. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów trony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie za pośrednictwem Strony Internetowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 6. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 7. Sprzedawca może anulować zamówienie złożone przez Klienta niebędącego Konsumentem (tj. odstąpić od Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 395 Kodeksu cywilnego) od momentu zawarcia Umowy sprzedaży aż do upływu 14 dni od dnia Dostawy Towaru. Odstąpienie od Umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny, w szczególności, gdy zamówienie wskazuje na nabywanie Towaru w celu jego dalszej odsprzedaży. Odstąpienie nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

§ 3 Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, (udostępnionym na Stronie Internetowej sklepu w pod adresem https://www.gvs.sklep.pl/regulamin-pm-11.html) akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany przez Klienta adres email newslettera Sklepu. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Usługodawcy stosownego oświadczenia przez Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu po uprzednim zalogowaniu.

§ 4 Zamówienia

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar lub Towar i Usługę dodatkową którymi jest zainteresowany oraz dodaje go do "KOSZYKA". Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy, formy płatności oraz danych do faktury lub paragonu, składa zamówienie za pomocą dostępnego formularza zamówienia, wybierając następnie na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zamawiam i płacę”.
 4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem wiadomość, z potwierdzeniem otrzymania zamówienia przez Sklep Internetowy
 5. Każdorazowo przed złożeniem zamówienia, Klient jest informowany o danych Sprzedawcy o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, lub Towar, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 6. Po złożeniu zamówienia Klient ma możliwość otrzymania faktury proforma w formacie pdf.
 7. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 8. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres email podany przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient w wiadomości przesyłanej do Usługodawcy, podaje w szczególności: nazwę Towaru, kolor oraz jego ilość, spośród Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu, oraz swoje dane teleadresowe.
 9. Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości, o której mowa w § 4 ust. 8 Regulaminu, Usługodawca przesyła Klientowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając dane Sprzedawcy, cenę wybranych Towarów oraz możliwe formy płatności oraz sposób Dostawy wraz z jego kosztem, jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Klient miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Na podstawie podanych przez Usługodawcę informacji, Klient może złożyć zamówienie, przesyłając wiadomość elektroniczną do Usługodawcy wskazując wybraną formę płatności oraz sposób Dostawy. Każdorazowo przed złożeniem zamówienia Klient informowany jest o danych Sprzedawcy, z którym zostanie zawarta Umowa sprzedaży.
 10. Złożenie zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 3 oraz § 4 ust. 9 Regulaminu, stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, będących przedmiotem zamówienia.
 11. Po złożeniu zamówienia, Usługodawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w § 4 ust. 10 Regulaminu i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 12. Klient składający zamówienie za pośrednictwem telefonu wykorzystuje do tego numer telefoniczny podany przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient składając zamówienie przez telefon, podaje Usługodawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na Stronie Internetowej Sklepu oraz ilość Towaru jaką chce zamówić. Następnie, po skompletowaniu całości zamówienia Klient określa sposób i adres Dostawy oraz formę płatności, a także wskazuje, wedle wyboru, swój adres poczty elektronicznej albo adres korespondencyjny w celu potwierdzenia zamówienia. Każdorazowo podczas składania przez Klienta zamówienia przez telefon, Klient informowany jest o danych Sprzedawcy, z którym zostanie zawarta Umowa sprzedaży, o cenie łącznej wybranego Towaru oraz łącznym koszcie wybranego sposobu Dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 13. Złożenie zamówienia zgodnie z § 4 ust. 12 Regulaminu następuje w czasie rzeczywistym tj., podczas połączenia telefonicznego. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
 14. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki. Na wszystkie zakupione w sklepie produkty wystawiamy dokument sprzedaży w postaci faktury VAT lub paragonu, przesyłane na Trwałym Nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.
 15. Jeżeli w ramach jednolitej gospodarczo transakcji o wartości przekraczającej kwotę 15 000 zł Klient dokona zakupu, jako Przedsiębiorca będący podatnikiem VAT, w tym Przedsiębiorca Indywidualny będący podatnikiem VAT, co najmniej jednego z towarów w poz. 59 66 załącznika nr 15 do Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535, ze zmianami) tj.:
  1. 26.20.13 Maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych, zawierające w tej samej obudowie co najmniej jednostkę centralną oraz urządzenia wejścia i wyjścia, nawet połączone
  2. 26.20.14 Maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych w formie systemów
  3. 26.20.15  Pozostałe maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych, zawierające lub niezawierające w tej samej obudowie jedno lub dwa urządzenia następującego typu: urządzenia pamięci, urządzenia wejścia, urządzenia wyjścia
  4. 26.20.16 Urządzenia wejścia lub wyjścia, zawierające w tej samej obudowie urządzenia pamięci lub ich niezawierające
 16. W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku wysokiej ceny Towaru lub w przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Sprzedawca może zastosować szczególny tryb składania zamówienia, w którym Klient zobowiązany będzie do zapłacenia zaliczki warunkującej złożenie zamówienia. O konieczności uiszczenia zaliczki Klient zostanie poinformowany w trakcie składania zamówienia. Usługodawca wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia umożliwi Klientowi opłacenie pozostałej części ceny w sposób opisany w Regulaminie.

§ 5 Płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto, wyrażone w złotych polskich (PLN)

Cena jest definiowana jako cena regularna lub cena promocyjna (po obniżce) Towary dostępne są w cenach regularnych, będących zwykłą ceną, którą płaci Klient, jeżeli towar nie jest objęty rabatem, promocją, upustem, itp. Cena promocyjna to cena, którą ostatecznie płaci Klient, przy zachowaniu korzyści przyznanych przez Sprzedawcę wynikających np. z rabatu, promocji, upustu, itp. Podane ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  1. Płatność przy odbiorze,
  2. Płatność przelewem bankowym,
  3. Płatność kartą kredytową, kartą płatniczą oraz przelewem bankowym on-line za pośrednictwem systemu płatności www.payU.pl
  4. Płatność odroczona wg. podpisanej wcześniej umowy.
 2. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie: a) do 5 Dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty przelewem bankowym (tradycyjny przelew); b) do 3 Dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system szybkich płatności.
 3. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego.
 4. Klientowi do czasu odbioru Towaru przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy zgodnie z art. 395 Kodeksu Cywilnego. Prawo to Klient może wykonać składając oświadczenie Sprzedawcy, w szczególności poprzez użycie dedykowanego linku dostępnego w mailowym potwierdzeniu zamówienia. Powyższe umowne prawo odstąpienia jest odrębne, nie narusza ani nie ogranicza prawa odstąpienia od umowy w terminie 14 dni na podstawie ustawy o prawach konsumenta, opisanego w § 9 Regulaminu.

§ 6 Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem firm kurierskich, Poczty Polskiej lub poprzez odbiór osobisty Towaru w Magazynie Stacjonarnym
 2. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
 3. W przypadku wybrania przez Klienta Dostawy innej niż odbiór w Magazynie Stacjonarnym, Zamówione Towary są dostarczane do Klienta.

Przesyłki dostarcza:
Firma kurierska UPS - czas dostawy 1 dzień roboczy (dla zamówień złożonych i opłaconych w dni robocze do godz. 11.00)
Poczta Polska tylko paczki priorytetowe – czas dostawy do 2 dni roboczych.

Sposób Dostawy oraz jej warunki mogą się różnić w zależności od wagi zamówionego Towaru, o czym Klient każdorazowo informowany jest w trakcie składania zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail lub kontaktu telefonicznego.

 1. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 2. W przypadku wybrania przez Klienta Dostawy innej niż odbiór w Sklepie Stacjonarnym, Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę VAT albo przesyła przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Klienta podczas składania zamówienia, fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary. Faktura VAT dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Klient powinien p osiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF - rekomendowany program Adobe Acrobat Reader, które można pobrać bezpłatnie pod adresem https://www.adobe.com.
 3. Jeśli Klient skorzysta z możliwości odbioru osobistego zamówionego Towaru, może tego dokonać w wybranym Magazynie Stacjonarnym w godzinach uzgodnionych Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w dni robocze. Termin odbioru Towaru zostanie potwierdzony przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 4. W przypadku nieodebrania Towaru w Magazynie Stacjonarnym, który nie został wcześniej opłacony, w ciągu 3 Dni roboczych od terminu potwierdzonego przez Sprzedawcę zgodnie z powyższym, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania (tj. odstąpienia od Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 395 Kodeksu cywilnego)
 5. W przypadku Dostawy z odbiorem osobistym w Magazynie Stacjonarnym rodzaj dowodu zakupu wystawionego przez Sprzedawcę zależy od wybranej przez Klienta opcji płatności.

§ 7 Rękojmia

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). W przypadku natomiast Towarów używanych, niepełnowartościowych (np. pochodzących z ekspozycji lub zwrotu), Sprzedawca każdorazowo informuje Klienta w szczególności o ewentualnych widocznych śladach używania. Mając powyższe na uwadze, każdy Towar, zarówno nowy, używany jak i pochodzący z ekspozycji lub zwrotu, prezentowany przez Sprzedawcę jest odpowiednio opisany.
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

 1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może składać w dowolnej formie. Preferowana jest forma elektroniczna – pismo reklamacyjne wysłane na adres Sklepu Internetowego podany na Stronie Internetowej www.sklep.gvs.pl
 2. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta. Klient ma możliwość przesłania dokumentacji fotograficznej reklamowanego Towaru na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, na podstawie której Sprzedawca może rozpatrzyć reklamację Towaru w ciągu 14 (czternaście) dni, od dnia żądania zawierającego reklamację.

§ 8 Gwarancja

1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę objęte są gwarancją udzieloną przez producenta Towaru oraz dystrybutora.

§ 9 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Czas 14 dni liczony jest od momentu odbioru Towaru.
 2. Odstąpienie od Umowy sprzedaży wymaga poinformowani Sprzedawcy w formie wiadomości e-mail lub telefonicznie.
 3. Sprzedawca gwarantuje zwrot kwoty równej cenie Towaru oraz kwocie najtańszej formy dostawy oferowanej przez sklep w terminie do 14 dni. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny chyba, że Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Klient ma obowiązek zwrotu towaru w terminie do 14 dni od poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

§ 10 Usługi nieodpłatne

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne: a) newsletter; b) Prowadzenie Konta Klienta;
 2. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej wykorzystując w tym celu formularz udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w przesłanym formularzu potwierdzenie Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 3. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub promocjach. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 4. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 5. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub po zalogowaniu na Konto Klienta na stronie www.sklep.gvs.pl.
 6. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.

§ 11 Ochrona danych osobowych

 1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności, pod adresem: https://www.gvs.sklep.pl/polityka-prywatnosci-pm-8.html

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami innymi niż Przedsiębiorcy Indywidualni Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego takim Przedsiębiorcą.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu
 3. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklam acji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspekt oraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php .
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu informując o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych użytkowników Sklepu Internetowego.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.01.2023 r.
   

Polityka prywatności:
1.Dane Administratora
Administratorem Twoich danych osobowych jest:
AP Trading Agnieszka Pardej
NIP: 929-159-48-29
Adres: Ul.: Sikorskiego 31/1, 65-454 Zielona Góra
Telefon: 507043159

2. Jak zbieramy dane osobowe?
Twoje dane osobowe są zbierane w przypadku:
rejestracji konta w Sklepie Internetowym;
zgłoszenia reklamacji;
subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter).
Gromadzimy Twoje dane osobowe takie jak:
imię i nazwisko;
adres zamieszkania: (kod pocztowy, miejscowość; ulica wraz z numerem domu/mieszkania, województwo);
adres dostawy kurierskiej, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;
adres e-mail;
numer telefonu;
adres IP.
W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
firmę Przedsiębiorcy;
numer NIP.
3. W jakim celu przetwarzamy zebrane dane osobowe?
Dane osobowe, które nam podajesz rejestrując się w Sklepie Internetowym www.gvs.sklep.pl przetwarzane są:
w zakresie niezbędnym do nawiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną;
w celu obsługi i zapewnienia działania Twojego konta użytkownika w Sklepie Internetowym;
w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego i w zakresie ich doręczenia;
w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
w celu obsługi innych zgłoszeń lub zapytań które możesz do nas kierować
Dokonując subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) powierzasz nam swoje dane osobowe które przetwarzane są w celu dostarczenie Ci drogą elektroniczną informacji handlowych o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.
W celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa jak przepisy podatkowe (np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych) będziemy również przetwarzać Twoje dane dotyczące transakcji dokonanych w Sklepie Internetowym.
Będziemy także przetwarzać Twoje dane dotyczące dokonywanych przez Ciebie zakupów w celu ustalenia lub dochodzenia przez nas roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.
W przypadku wyrażenia przez Ciebie odrębnej zgody prześlemy Twój adres e-mail oraz identyfikator zamówienia w celu wypełnienia przez Ciebie krótkiej ankiety dotyczącej badania jakości naszej obsługi i realizacji zamówienia złożonego w naszym Sklepie Internetowym.
4. Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?
Będziemy przekazywać Twoje dane podmiotom działającym wyłącznie na nasze zlecenie takim jak: kurierzy, dostawcy usług informatycznych, podmioty badające satysfakcję klienta. Ponadto Twoje dane mogą być przekazywane organom ścigania, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie.
Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy).
5. Przez jaki okres czasu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
W przypadku realizacji dokonywanych przez Ciebie transakcji zakupu naszych produktów będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres obowiązywania umowy dotyczącej takiej transakcji, przy czym możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.
W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane dla celów prowadzenia i obsługi Twojego konta użytkownika w tym do momentu Twojej rezygnacji z tej usługi.
Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczania Ci Newslettera do czasu Twojej rezygnacji z jego otrzymywania bądź do czasu zakończenia jego świadczenia.
Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających ze świadczonych usług i roszczeń po sprzedażowych (np. uprawnień z tytułu gwarancji, rękojmi, czy też innych rozliczeń podatkowych które będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z zamówieniem lub transakcją).
6. Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
W związku z przetwarzaniem przez RAC Systems Twoich danych osobowych masz następujące prawa:

Prawo do uzyskania dostępu do Twoich danych.
Prawo do żądania poprawienia lub uzupełnienia Twoich danych osobowych jeśli są niekompletne lub nieprawidłowe.
Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, oraz wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na czynności przetwarzania dokonane przez nas na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych (jeśli np. Twoje dane osobowe nie są już niezbędne dla realizacji celów, dla których zostały zebrane i przetwarzane. RAC Systems może odmówić usunięcia Twoich danych, jeśli naruszyłeś obowiązujący w Sklepie regulamin, a zachowanie Twoich danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez nas roszczeń od Ciebie).
Prawo do przenoszenia danych: W związku z tym, że Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie Twojej zgody masz prawo by otrzymać od nas Twoje dane, w formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. do odczytu na komputerze).
Cofnięcie zgody na otrzymywanie Newslettera drogą elektroniczną - w każdym momencie możesz zrezygnować z otrzymywania Newslettera wystarczy że wyślesz swoją prośbę z adresu e-mail z którego otrzymujesz Newsletter.
Cofnięcie jakiejkolwiek zgody udzielonej nam wcześniej w procesie rejestracji konta, bądź innej usługi możesz zrealizować kontaktując się z nami drogą elektroniczną wysyłając swoją prośbę na podany adres e-mail: biuro@racsystems.pl,
Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza postanowienia RODO.
7. Jakie są konsekwencje niepodania danych osobowych?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych danych adresowych może uniemożliwić np. realizację przesyłki, a co za tym idzie może uniemożliwić dokonywanie przez Ciebie zakupów w Sklepie Internetowym, a także świadczenie Tobie usług drogą elektroniczną. Z tego powodu podanie podstawowych danych osobowych jest konieczne dla dokonania zakupu w Sklepie Internetowym.
Niepodanie wymaganych danych w celu otrzymywania Newslettera uniemożliwi przesyłanie Newslettera.
Niepodanie danych wymaganych w procesie rejestracji konta użytkownika Sklepu internetowego www.pd.sklep.pl uniemożliwi rejestrację konta użytkownika.
8. Mechanizm cookies
Używamy niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one na Twoim komputerze kiedy odwiedzasz nasz Sklep, jeżeli przeglądarka internetowa z której korzystasz na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.
Wykorzystujemy dwa typy plików cookies:
Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego komputera.
Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci Twojego urządzenia i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego komputera.
Wykorzystujemy Cookies własne w celu:
uwierzytelniania Ciebie w Sklepie i zapewnienia ciągłości Twojej sesji w Sklepie (po zalogowaniu), dzięki temu nie musisz na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia nam ulepszanie ich struktury i zawartości.
Wykorzystujemy cookies zewnętrzne w celu:
popularyzacji Sklepu za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, Google AdWords, doubleclick.net (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
zbierania opinii które są publikowane w zewnętrznym serwisie internetowym: opineo.pl (administrator cookies: Opineo Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu)
Ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić samodzielnie i w każdym czasie w przeglądarce z której korzystasz w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies możesz znaleźć w ustawieniach przeglądarki internetowej z której korzystasz.
9. Zasady bezpieczeństwa
Wykorzystujemy nowoczesne mechanizmy ochrony przekazywanych danych, w tym w szczególności połączenia szyfrujące.
Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.
Dla Twojego bezpieczeństwa powinieneś pamiętać o stosowaniu haseł uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W szczególności zalecamy stosowanie w haśle Twojego konta Klienta ciągu zanaków składających się ze minimum 8 znaków: cyfr i dużych liter.
W przypadku, jeśli utracisz w jakikolwiek sposób hasło dostępu do Twojego konta Klienta Sklep umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła powinieneś podać Login w formularzu dostępnym pod linkiem „Przypomnienie hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie. Na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzymasz wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na stronie internetowej Sklepu, gdzie będziesz miał możliwość ustalenia nowego hasła.
Informujemy również iż, nigdy nie wysyłamy do Ciebie żadnej korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Twojego konta Klienta.
Pamiętaj o tym aby po zakończonej sesji (zakończonych zakupach) „wylogować się” z Twojego konta Klienta. Samo zamknięcie przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony www.gvs.sklep.pl.
Nie przekazuj swojego hasła i innych danych dostępowych do strony jakimkolwiek osobom trzecim.

 

 

 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu